Ďalšia drsná súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Ďalšia drsná súťaž

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Ján Kostičák

Sídlo: Nižná Rybnica 73

IČO:11957689

DIČ:SK1020670156

Zapísaný v registri:

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 20.7.2019 do 1.9.2019.V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť občan SR starší ako 13 rokov ktorý ma trvalé bydlisko v okresoch Sobrance,Michalovce alebo Humenné.

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec zriadovateľa súťaže.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže komentárom reagoval na príspevok/otázku zriaďovateľa súťaže a zároveň označil, že sa mu páči stránka Eko Elektro Kostičák, na ktorej bude súťaž uverejnená.

5. Výhra

Hlavnou výhrou v súťaži je stále vecná cena. Hlavnou cenou v súťaži je soundbar LG SJ4 v hodnote 189€. 

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov a to elektronickým spôsobom.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude formou samostatného príspevkuVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na facebookovom profile, ktorým sa do súťaže zapojil. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie nezopakuje.

6. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. 

7. Ochrana osobných údajov

Zriadovateľ bude disponovať osobnými údajmi iba vyžrebovanej osoby a to len v prípade, že sa dohodne s organizátorom súťaže na inej forme odovzdania výhry než osobnom odbere.

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Sobranciach, dňa 20.7.2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *